Kontrola a revize hydrantů

 

   VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH
        FYZICKÝCH OSOB VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
               A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI
                  [K § 6b písm. c) a d) zákona]
                               § 2
                       Základní požadavky
     (1)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení
právnických  osob a  fyzických osob  vykonávajících podnikatelskou
činnost podle  zvláštních předpisů (dále  jen "podnikající fyzické
osoby")   věcnými    prostředky   požární   ochrany    a   požárně
bezpečnostními zařízeními vyplývá  z požárně bezpečnostního řešení
stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové
dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem  podle zvláštního právního
předpisu5) nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.
     (2)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení
právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky
požární  ochrany  a  požárně  bezpečnostními  zařízeními stanovené
podle odstavce 1 může být  rozšířeno (např. na základě schváleného
posouzení  požárního  nebezpečí  nebo  stanovení  podmínek požární
bezpečnosti).

 

Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:mimo jiné
 
zařízení  pro zásobování  požární vodou  (např. vnější  požární
   vodovod včetně nadzemních a  podzemních hydrantů, plnících míst
   a požárních výtokových stojanů,  vnitřní požární vodovod včetně
   nástěnných   hydrantů,  hadicových   a  hydrantových   systémů,
   nezavodněné požární potrubí),