Výhody online školení BOZP, požární ochrany, řidičů a první pomoci

28.01.2017 08:13

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování lektorů, školících prostor nebo následnou kontrolu.

 

Vybrané výhody online školení

 • nemusíte nic organizovat, zajišťovat školící prostory ani lektory
 • zaměstnanci mohou absolvovat školení kdykoliv a odkudkoliv
 • kurzy vždy aktuální
 • ověření znalostí a certifikace probíhají online

 

Školení online zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení:

 • s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 • s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 • s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,

Školení o požární ochraně na pracovišti by zaměstnanec měl být seznámen: 

 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 • se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 • s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 • s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

 

Školení zde: https://www.skolenionline-bozp.cz

TOPlist