Časté dotazy

Slyšela jsem, že se musí provádět kontrola hasicích přístrojů mimo jiné také jednou za měsíc. Pokud ano, kde toto nařízení najdu?

Kontrola hasicích přístrojů se musí provádět v okamžiku umístění do provozu a následně se mají provádět v intervalech 30 dnů. Toto nařízení najdete v ČSN ISO 11602-2- Požární ochrana-přenosné a pojízdné hasicí přístroje-prohlídka a údržba.   

Pokud budete mít zájem, napište si o cenovou nabídku.  

Motocykl nebo sekačka uskladněná v kočárkárně- častý dotaz

 V kočárkárně, která musí tvořit samostatný požární úsek může být uschován motocykl s obsahem motoru do 50 cm3  ( ekvivalentně i sekačka na trávu).V domech zkolaudovaných podle norem ČSN 730802 a ČSN 730833 by tyto  místnosti neměly být propojeny bez požárních dveří se schodištěm nebo chodbou, které jsou únikovými cestami. Ve starších domech by jednotlivé místnosti měly být užívány v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím.

Co znamenají zkratky na hasicím přístroji PT a PS?

PT- zkušební tlak, je to tlak, který musí hasicí přístroj odolat při hydrostatické zkoušce.

PS- nejvyšší dovolený tlak v "bar"

Tyto informace jsou určeny revizním technikům, kteří hasicí přístroje plní a provádějí periodické kontroly hasicích přístrojů. Revizní technici musí mít oprávnění na revize tlakových lahví a mají certifikát vydaný TIČR. 

Pokud někdo provádí periodické kontroly hasicích přístrojů a nemá oprávnění na revize tlakových lahví může mu být uložena pokuta až  

2 000 000 Kč. 

Mohu použít hasicí přístroj práškový na požár fritovacího oleje v kuchyni

Práškové hasicí přístroje a hasicí přístroje CO2 se nesmějí používat k hašení požárů olejů v kuchyni.

Na třídu požáru F se používá speciální pěnový hasicí přístroj, který máme v nabídce za cenu 1100 Kč a jedná se o 2kg přístroj.

Dobrý den, jsem předseda družstva a potřeboval bych se zeptat jak často se provádí kontrola hydrantů?

Revize ( kontrola) požárně bezpečnostních zařízení se musí provádět nejméně jednou za 12 měsíců. Požárně bezpečnostní zařízením se rozumí: 

a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),

b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),

d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),

e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),

f) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),

g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,

h) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

To se týká i hasicích přístrojů.

Podívejte se na náš ceník.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsme svj a máme zájem o revize v našem domě o třech chodech. Hasicí přístroje 9 x, hydranty 12 x, požární klapky 3 x, požární dveře 6 x a potřebujeme preventivní požární prohlídku. Prosím o odpověď do 28. 12.

Cena za revize by vycházela následovně:

revize hasicích přístrojů 1 ks / 40 Kč při 9 ks x 40 Kč = 360 Kč

revize hydrantu 1 ks / 50 Kč při 12 ks x 50 Kč = 600 Kč

revize požárních klapek 1 ks / 60 Kč při 3 ks x 60 Kč = 180 Kč

revize požárních dveří 1 ks / 30 Kč při 6 ks x 30 Kč = 180 Kč

preventivní požární prohlídka 700 Kč

doprava 100 Kč

cena celkem 2120 Kč.

Jsme plátci DPH.

cena je včetně štítků, plomb a protokolů. 

Dobrý den, firma nám dělá roky revize hasicích přístrojů a nyní jsem se začala o jejich působnost zajímat. 5. 1. 2015 nám odvezli 10 hasicích přístrojů s tím, že na nich udělají tlakové zkoušky. Samozřejmě jsem po nich chtěla oprávnění k provádění tlakových zkoušek a oni mi odpověděly, že hasicí přístroje vozí k firmě s kterou mají smlouvu k provádění periodických a tlakových zkouškách, ale na hasicím přístroji je jejich štítek na kterém je uvedena jejich firma. Periodická zkouška nás vyšla na 450 Kč za kus bez dopravy a roční kontrola byla zvlášť za 60 Kč. Prosím o cenu kolik by to stálo u Vás.

Dobrý den, to je vše špatně, ten kdo provádí periodické a tlakové zkoušky musí být uveden na hasicím přístroji, pokud tak není je to chyba zákona a ta se trestá až 2 000 000 Kč pokuty. To je k legislativě a co se týká rozumu je jasné, že ten kdo vozí hasicípřístroje přes firmu nemůže konkurovat firmě, která smí dle zákona provádět veškeré služby. Doporučuji ověřit si veškeré oprávnění u firmy která u Vás provozuje revize požárně bezpečnostních zařízení tak i služby věcných prostředků požární ochrany.  Cena při 10kusech by cena vycházela na 250 Kč  bez DPH jako cena konečná.

Dotazy týkající se problematiky zajištění požární bezpečnosti bytových domů.

Pokud se jedná o uzamykání, resp. neuzamykání vchodových dveří bytových domů, je třeba uvést, že věc přímo neřeší žádný právní předpis. V ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) se uvádí požadavek na udržování volných únikových cest. 
Další podrobnosti jsou řešeny vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (např. § 10) a českými technickými normami (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, ČSN 73 0835, ČSN 73 0842 atd.). V čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty se např. uvádí, že dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. 
Pokud jsou dveře na únikových cestách opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové zámky), musí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a musí být otevíratelné bez dalších opatření, přičemž kódové karty nelze užívat u dveří chráněných únikových cest. Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. 
Při splnění požadavků platných českých technických norem se považuje povinnost stavená zákonem za splněnou bez průkazu, přičemž tyto normy vyjadřují minimální požadavky na bezpečnost. 
Současně lze uvést, že existují i panikové mechanické nebo elektromechanické kliky, které např. při uzavření dveří samočinně uzamknou zámek dveří, přičemž ze strany úniku se odemknou pouhým stisknutím kliky, tzn. bez použití klíče. 

Lze chápat položení hasicího přístroje umístěného na vodorovné stavební konstrukci jako zajištění vhodným způsobem proti pádu podle požadavku § 3 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci?

Hasicí přístroj má být umístěn podle konstrukčního provedení a návodu výrobce. Položení hasicího přístroje na vodorovné stavební konstrukci lze považovat za zajištění vhodným způsobem proti pádu, pokud je k takovému umístění konstrukčně přizpůsoben a výrobce tento způsob umístění připouští v návodu na instalaci předmětného hasicího přístroje, který byl v rámci posuzování shody certifikován.
 

Musí se hlásič nechat kontrolovat tak jako hasicí přístroj?

Hlásič požáru je požárně bezpečnostním zařízením a u těch stanovují předpisy o požární ochraně provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti ve lhůtě minimálně 1x za rok, pokud výrobce ve vlastní dokumentaci např. návodu k použití, nestanoví lhůtu kratší. Kontrolu provozuschopnosti běžného hlásiče požáru je možné u nás objednat. Kontrola provozuschopnosti spočívá v použití speciálního plynu.

Jsme SVJ a máme dotaz. Co hrozí pokud nebudeme pravidelně kontrolovat hasicí přístroje? Anonym

Hasicí přístroje bez pravidelné kontroly? Hrozí pokuta až 250 tisíc korun

Foto: HZS Plzeňského kraje
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba neopomínat, že musí být pravidelně prováděny kontroly provozuschopnosti
 
Vyhláška o požární prevenci stanoví, jak se určuje množství hasicích přístrojů v daném provozu, určuje umístění přístrojů, včetně označení míst, kde jsou umístěny ale co je nejdůležitější, určuje, že kontrola hasicích přístrojů (termín „Revize“ je nesprávný pojem!) musí být prováděna nejméně jednou za rok. Znamená to, že každý hasicí přístroj musí být jednou za rok (ve specifických případech i častěji) zkontrolován odbornou firmou, která mimo jiné musí označit PHP štítkemz vyznačením provedení kontroly,zaplombovat spouštěcí armaturu a vystavit doklad o kontrole hasicího přístroje.
 
Pokud hasicí přístroj není pravidelně kontrolován, může nastat situace, že v okamžiku požáru bude nefunkční a jeho instalace je zcela zbytečná. Pokud toto zanedbání povinnosti zjistí orgán státního požárního dozoru, může podle zákona o požární ochraně uložit pokutu až do výše 250 tisíc korun. Samozřejmě, že za jeden hasicí přístroj bez kontroly propadlé o měsíc, hasičský záchranný sbor tak vysokou pokutu neuloží, ale pokud se jedná o opakované a dlouhodobé zanedbávání této povinnosti a jedná se o stavbu kde je větší počet osob, nemocnici, školu, nebo budova je historickou památkou, bývají pokuty citelné.
 
Na provádění kontrol hasicích přístrojů se nikdy nevyplatí šetřit. Když už jednou je jimi provoz či objekt vybaven, jsou náklady na kontroly už jen „ty drobné“. Právě tyto drobné mohou, v tom lepším případě, rozhodovat o statisícových pokutách, v horším případě pak o škodách za miliony, lidských životech, ale i o tom, zda v případě požáru pojišťovna bude či nebude krátit pojistné plnění. Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje.

pracoval jsem na černo a dostal jsem pokutu 60 000 Kč. Má na to inspekce právo? Peníze nemám a přijde mi to nesprávné. Pokutu dostala také firma u které jsem pracoval, ale proč i já?

Právnické osobě (firmě) nebo podnikající fyzické osobě (osobě samostatně výdělečně činné), která umožní výkon nelegální práce (tj. zaměstná někoho nelegálně, bez pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, případně zaměstná cizince bez povolení k pobytu nebo bez povolení k zaměstnání nebo v rozporu s povolením k zaměstnání), lze v případě prokázání uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Postih čeká i na osobu, která nelegální práci vykonává, tomu lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Dobrý den pane Hrbku, kdo může provádět revize požárních klapek od výrobce Mandík. Náš údržbář si udělal od výrobce Mandík školení a předpokládáme, že může provádět revize on.

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení mohou dále zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra.Více zde: https://www.technikpo.cz/news/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni/

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení mohou dále zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra.Více zde: https://www.technikpo.cz/news/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni/

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení mohou dále zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra.Více zde: https://www.technikpo.cz/news/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni/

Kontrolu provozuschopnosti, údržbu a opravy požárně bezpečnostního zařízení jsou oprávněny provádět odborně způsobilé osoby, tj. znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený Ministerstvem vnitra, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky ve smyslu § 33 odst. 2 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotel požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení mohou dále zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra.

Ke kontrole provozuschopnosti nestačí mít jen školení od výrobce požárně bezpečnostího zařízení. Při výkonu státního požárního dozoru bude za porušení povinnosti označeno každé zjištění, kdy doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení bude vydán osobou, která nevlastní osvědčení k výkonu odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně.

Jak mám postupovat, když jsou v našem domě některými nájemníky zastavěny únikové cesty?

Nejprve se pokuste situaci řešit s tím, kdo nastalou situaci způsobil. Vysvětlete dané osobě nebezpečí, která z této situace vyplývají. V případě, že toto jednání nepovede k odstranění překážek, obraťte se na vedení bytového družstva nebo společenství vlastníků, které má právo vyzvat původce vzniklé situace k nápravě stavu. V případě, že ani tento krok nepomůže, obraťte se na místně příslušný stavební úřad nebo hasičský záchranný sbor kraje.

Jak vyřešit, aby byly vchodové dveře bytového domu v souladu s požadavky požární ochrany a zároveň nebyly trvale otevřeny?

V současnosti již lze díky různým technickým řešením tyto dvě funkce dveří vhodným způsobem skloubit. Kromě poměrně finančně náročného automatického odblokování dveří pomocí samočinných systémů jako je např. elektrická požární signalizace, jsou již na trhu speciální zámky, které lze i po jejich uzamčení na klíč, otevřít ze strany úniku pouhým zmáčknutím kliky. Tím dojde přímo k odemčení zámku, zatímco ze strany vstupu do objektu je k  překonání zámku stále potřeba použít klíč. Tyto zámky zajišťují daleko větší míru bezpečnosti oproti běžně používaným obyčejným zámkům s koulí z jedné strany a klikou ze strany úniku, které lze za použití speciální „planžety“ poměrně jednoduše překonat.

Je nějaká možnost domluvit kontrolu bytového domu hasiči?

Pokud zjistíte v bytovém domě porušení předpisů o požární ochraně, pokuste se nejdříve situaci řešit přímo s konkrétním viníkem závadného stavu popř. v rámci bytového družstva, sdružení majitelů bytů, společenství vlastníků bytových jednotek apod.  V případě, že nedojde k nápravě a vy jste přesvědčeni, že v bytovém domě dochází k porušení předpisů o požární ochraně, máte právo na tuto skutečnost upozornit formou podnětu hasičský záchranný sbor. Ten je povinen prošetřit skutečnosti uvedené ve vašem podnětu.

Co mám dělat, když už auto hoří?

Pokud automobil začal hořet (doutnat),  tak ihned opusťte vozidlo, následně volejte na linku 150 nebo 112, poté se pokuste požár uhasit (hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem). Při hašení nezvedejte kapotu vozidla, pouze ji otevřete na omezovač, což vám umožní hašení a současně zabrání přístupu vzduchu k ohni. V případě, že ve vozidle převážíte zásobu pohonných hmot nebo jiných hořlavých látek, pokuste se je přemístit do bezpečné vzdálenosti od poškozených vozidel.

Vybavení bytového domu hasicími přístroji. Musí být starší bytový dům vybaven hasicími přístroji. Nikdy jsme hasicí přístroje v domě neměli nainstalovány.

Dovolím si poznamenat, že stanovení organizace požární ochrany, jakožto i vyhodnocení způsobu určení podmínek požární bezpečnosti je plně v kompetenci osoby odborně způsobilé dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, což je i technik požární ochrany.
Znění § 5 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci nerozlišuje zda se jedná či nejedná o bytový dům. Parametry pro stanovení počtu PHP jsou udány zcela jednoznačně.

V jakých lhůtách a podle jakých předpisů se čistí komíny

 • jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná
  1. do výkonu 50 kW šestkrát ročně,
  2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát ročně.
 • jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná
  1. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou dvakrát ročně,
  2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát ročně.
  3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát ročně.

Zároveň umožňuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 3, vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, po dohodě s místním obecním úřadem provádět čistění komínů častěji.

Jak mám postupovat, když jsou v našem domě některými nájemníky zastavěny únikové cesty?

Nejprve se pokuste situaci řešit s tím, kdo nastalou situaci způsobil. Vysvětlete dané osobě nebezpečí, která z této situace vyplývají. V případě, že toto jednání nepovede k odstranění překážek, obraťte se na vedení bytového družstva nebo společenství vlastníků, které má právo vyzvat původce vzniklé situace k nápravě stavu. V případě, že ani tento krok nepomůže, obraťte se na místně příslušný stavební úřad nebo hasičský záchranný sbor kraje.

1 | 2 >>
TOPlist