Oprávnění

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle ministerstva vnitra - odkaz zde

Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“

Kontrolu provozuschopnosti, údržbu a opravy požárně bezpečnostního zařízení jsou oprávněny provádět odborně způsobilé osoby tj. znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený Ministerstvem vnitra, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky ve smyslu § 33 odst. 2 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotel požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení všech výrobců mohou dále zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra.

Zmíněné osoby mohou provádět kontroly provozuschopnosti u každého požárně bezpečnostního zařízení bez ohledu na to, kdo je výrobcem konkrétního požárně bezpečnostního zařízení.

Sjednocení aplikační praxe se opírá o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. a o rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-138.

Oprávnění k provozování činnosti na úseku požární ochrany :oprávnění k PO.jpg (3434334)

Oprávnění k provádění kontroly hydrantů:Osvědčení o způsobilosti k revizi hydrantů.jpg (1,4 MB)

Oprávnění k provádění kontrol a montáži požárních ucpávek:Osvědčení Hilti.pdf (100054)

Oprávnění k provádění periodických zkoušek na hasicí přístroje:Tičr.jpg (2006860) 

Oprávnění k provádění kontrol nouzového ovětlení:Karel Hrbek vyhláška 50.pdf (0)

Oprávnění k provádění kontrol a montáži požárních ucpávek: Intumex 001.jpg (1190042)

Oprávnění k porovádění kontrol a revizí požárních klapek:   Karel Hrbek-osvědčení Mandík.png (928 kB)

Oprávnění k porovádění kontrol a revizí požárního odvětrávání Systemair: Oprávnění Systemair 001.jpg (462216)

Oprávnání EPS COOPER, MENVIER a EATON: Oprávnění ke kontrole a montáži EPS Cooper 001.jpg (738248)

Oprávnění k montáži a revize plynových detektorů CO2, Metan, Propan butan: Osvědčení k montáži a servisu plynových detektorů 001.jpg (115,4 kB)

Oprávnění k provádění revizí a kontrol hasicích přístrojů: Oprávnění HP, 2016 001.jpg (370304)

Oprávnění k provádění kontroly a kalibraci čidel od firmy J.T.O System, Rožnov pod Radhoštěm: Osvědčení k provádění kalibraci J.T.O. System 001.jpg (388236)

Osvědčení o odborné způsobilosti k zajištování úkolů k prevenci rizik v oblasti BOZP: Osvědčení BOZP 001.jpg (502324)

Seznam kvalifikovaných dodavatelů: Elektronicky_vypis_SKD_04986458-2018_04_23_22_10_7.pdf (161,4 kB)

Osvědčení k provádění montáži a opravě požární ucpávky: Osvědčení Promat a Intumex.pdf (1622902)

Osvědčení k provádění montáži a opravě požární ucpávky: Osvědčení Hilti 1.pdf (2256594)s

C Certifikát - kalibrační směs CO: Skener_20190101 (2).pdf (4748572) , Skener_20190101.pdf (4703420)

Osvědčení k montáži a kalibraci detektorů Viteko: Certifikát ke kalibraci detektorů Viteko 001.jpg (354,1 kB)

Certifikát vydaný Ministerstvem životního prostředí:  regulované látky a flourované skleníkové plyny  

Nové oprávnění k montáži a revize plynových detektorů CO2, Metan, Propan butan: Osvědčení Augusta 001.jpg (125922)

Oprávnění ke kontrole a kalibraci detektorů Evikon: Osvědčení ke kalibracím EVIKON-Karel Hrbek.pdf (448284) 

Certifikáty - kalibrační směs Metan: Certifikát ke kalibraci detektorů Viteko 001.jpg (362649)