Kalibrace a kontrola provozuschopnosti detektorů

Profesionální kalibrace pomocí kalibračních plynů za nejlepší ceny na trhu

Kompaktní detektory od firmy Viteko

Detektory Augusta

DHP 4

|Detoktory od firmy J.T.O System

GIC40JTO

Detektory Evikon

Kontrola detektorů a provozní pokyny

Všechny nainstalované detektory v provozu je nutné pravidelně kontrolovat a vždy je nutno provést písemný zápis o provedené kontrole detektorů. Četnost prováděných kontrol se řídí příslušnými předpisy pro daný objekt (viz např. ČSN 07 0703). Nestanoví-li předpisy jinak, je doporučeno provádět kontrolu kalibračními plyny minimálně jednou ročně, (při vyšší zátěži detektorů dvakrát ročně), funkční kontrola stačí jednou za 1 až 2 měsíce provozu. Je-li systém dlouhodobě odstaven, je nutné provést kontrolu při jeho opětovném uvedení do chodu. Kontrola se skládá ze dvou částí: 1. Vizuální kontrola stavu detektoru tj. kontrola stavu mechanického upevnění, připevnění vodičů ve svorkovnici, čistota snímacího čidla (nesmí být zkorodované, zaprášené, mokré nebo mastné, ani jinak znečištěné). 2. Odezva celého systému na přítomnost plynu • Systém musí být uveden do provozu minimálně 10 minut před zahájením funkční kontroly (při delší odstávce musí být doba přiměřeně delší), • zkontrolujeme stav signalizačních diod všech detektorů - červená a žlutá nesvítí, zelená buď svítí nebo bliká. a) při kontrole kalibračním plynem (viz dále): • pomocí kalibrační směsi příslušného plynu o nižší koncentraci zkontrolujeme, zda spíná první stupeň detektoru (žlutá nebo červená kontrolka svítí) a dojde i k sepnutí příslušné signalizace, která je na první stupeň zapojena. Není-li k dispozici plyn odpovídající nižší úrovni detekce, je nutné si jej připravit z dostupné vyšší koncentrace (kalibrační soupravy z J.T.O. obsahují pouze plyny pro kontrolu II. stupně koncentrace). Naředění např. 1:1 je možné provést např. pomocí větší plastové injekční stříkačky apod., • podobně vyzkoušíme pomocí kalibračního plynu o vyšší koncentraci, zda spíná druhý stupeň detekčního systému. Současně je třeba zkontrolovat, pracuje-li správně paměťová funkce druhého stupně (je-li instalována). b) při funkční kontrole: • směs plynu se vzduchem přivedená na čidlo musí nejprve rozsvítit žlutou nebo červenou kontrolku prvního stupně detektoru (podle typu) a vzápětí po ní se musí rozsvítit červená kontrolka druhého stupně. Současně zareagují příslušné signalizační prvky, popř. obvod elektroventilu nebo automatika kotelny, • po uplynutí cca 1 min vyzkoušíme, jde-li paměťový stav druhého stupně vypnout deblokačním tlačítkem (je-li tento zapnutý). • pro funkční kontrolu je možné použít kontrolní ampulku dodávanou s novými detektory.

Při kontrole detektoru kalibračními plyny je potřeba dodržet následující podmínky:

a) Detektor nesmí být v přímém silném proudu plynu, aby nedocházelo k jeho ochlazování. Jestliže je na tlakové láhvi regulační průtokoměr, je nastavení optimálního průtoku v rozmezí 0,3 až 0,7 l/min. To odpovídá "mírnému" vánku, který vychází z regulačního ventilu. b) Čidlo je možné umístit např. do neprodyšného vyprázdněného sáčku, který napustíme kalibračním plynem. Druhou možností je přímý průtok plynu kolem čidla. V tomto případě však musí být průtok regulovatelný a čidlo musí být ofukováno tak, aby plyn neprocházel přímo přes snímací element, ale plyn se do čidla dostával difuzí. Pro tento účel doporučujeme na čidlo nasadit vhodný plastový nástavec

Umístění detektorů

Při umísťování detektorů v objektech je třeba vycházet především z normy ČSN EN 60079-29-2 – týkající se výběru, instalace, používání a údržby detektorů plynu. Detektor oxidu uhelnatého se umísťuje do výšky 1,2 až 1,5metru. Detektor nesmí být umístěn tam, kde by mohl být vystaven působení různých chemikálií a technických plynů. Při montáži detektorů do kotelen a do přilehlých prostor doporučujeme namontovat detektory až po nátěrech podlahových ploch.

Orientační tabulka účinků oxidu uhelnatého na člověka

ppm % Účinek 100 0,01 mírné bolení hlavy za 2 až 3 hod 400 0,04 bolení hlavy za 1 až 2 hod, silná bolest hlavy za 2,5 až 3,5 hod 800 0,08 závrať, dávení, křeče do 45 minut, bezvědomí do 2 hodin 1600 0,16 bolení hlavy, dávení, závrať po 20 minutách, smrt za 2 hodiny 3200 0,32 dávení, závrať po 5 až 10 minutách, smrt po 30 minutách 6400 0,64 dávení, závrať po 1 až 2 minutách, smrt po 10 až 15 minutách 12800 1,28 smrt po 1 až 3 minutách.

Kontaktujte nás,pokud máte zájem o naše služby:

TOPlist