Elektřina může zabíjet - bezpečnost práce

08.05.2017 09:11

V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností delší jak tři kalendářní dny.
V oblasti bezpečného provozu elektrických zařízení se loňský rok zapsal do historie černým písmem. V měsíci srpnu došlo v Karlovarském kraji při montáži 3 fázové olejové dekompenzační tlumivky v kioskové trafostanici k elektrickému výboji, přičemž v tuto dobu se v trafostanici nacházelo 5 zaměstnanců. Bilance této události je opravdu velmi tragická - jeden smrtelný pracovní úraz, dva závažné pracovní úrazy (s trvalými následky na zdraví) a dva ostatní pracovní úrazy.
Kontrolou příčin a okolností těchto pracovních úrazů ze strany orgánů inspekce práce bylo zjištěno, že při této činnosti nebyly dodrženy základní požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce při zajištění pracoviště, neboť elektrické zařízení, na kterém se mělo pracovat, nebylo po celou dobu práce bez napětí a bezpečné. V daném případě nebyly dodrženy obecné požadavky uvedené v článku 6.2.1 normy ČSN EN 50 110-1 ed.3. Dále pak nebyl pro danou pracovní činnost zpracován pracovní postup, tedy nebyla splněna základní zásada, aby osoby vykonávající práci byly podrobně seznámeny s průběhem práce před jejím zahájením a s jejím ukončením. Na základě provedené kontroly příčin a okolností těchto pracovních úrazů bylo se zaměstnavateli postižených zaměstnanců zahájeno správní řízení vydáním příkazu, kterým byla uložena pokuta ve výši 400 000 Kč a ve výši 100 000 Kč. Uložené pokuty dosud nenabyly právní moci, neboť oba zaměstnavatelé podali proti příkazu odpor a správní řízení tak pokračuje.
Oblasti bezpečného provozu elektrických zařízení se orgány inspekce práce budou patřičně věnovat i v roce 2017, protože mezi technickými zařízeními mají elektrická zařízení zvláštní postavení. Vzhledem k jejich rozšíření a používání dostávají elektrická zařízení charakter téměř všeobecných technických zařízení, což v některých případech vede k podcenění či zanedbání základních bezpečnostních požadavků.

TOPlist