Provádíme servis a instalaci stabilních hasicích zařízení, které obsahuje regulované látky a F-plyny. Dále provádíme kontrolu těsnosti tlakových nádob.

25.08.2019 21:39

Regulované látky a F - plyny

Provádíme servis a instalaci stabilních hasicích zařízení, které obsahuje regulované látky a F-plyny. Dále provádíme kontrolu těsnosti tlakových nádob.
Certifikace
Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti, které stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie.
Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných látek vykonávat
a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,
b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,
d) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
e) regeneraci regulovaných látek,
f) zneškodňování regulovaných látek, nebo
g) skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
 
Vizuální a manuální kontrola
Při zjišťování poškození a známek úniku provádějí certifikovaní pracovníci vizuální kontrolu ovládacích prvků, zásobníků, součástí a spojů, které jsou vystaveny tlaku. Každé podezření na únik fluorovaného skleníkového plynu ze systému požární ochrany musí být ověřeno certifikovanými pracovníky. Podezření na únik zakládá jedna nebo několik následujících situací:
a) pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik;
b) zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 % po odečtení vlivu teploty;
c) zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky o více než 5 %
 
Oprava netěsnosti
Provozovatel zajistí, aby opravu nebo výměnu provedli pracovníci, kteří jsou k takové činnosti certifikováni. Provozovatel zajistí, aby před opětovným naplněním byla provedena zkouška těsnosti.
 
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,
b) nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně po jejich uvedení do provozu,
c) nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
d) nezajistí kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců,
e) nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů,
f) neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,
g) nevede záznamy o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje,
i) neuchová záznamy podle písmene g) nejméně po dobu 5 let,
j) nepředá záznamy podle písmene g) na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi,
k) nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou, nebo
l) nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.


Více zde: https://www.technikpo.cz/sluzby/regulovane-latky-a-f-plyny/

Regulované látky a F - plyny

Provádíme servis a instalaci stabilních hasicích zařízení, které obsahuje regulované látky a F-plyny. Dále provádíme kontrolu těsnosti tlakových nádob.
Certifikace
Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti, které stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie.
Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných látek vykonávat
a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,
b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,
d) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
e) regeneraci regulovaných látek,
f) zneškodňování regulovaných látek, nebo
g) skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
 
Vizuální a manuální kontrola
Při zjišťování poškození a známek úniku provádějí certifikovaní pracovníci vizuální kontrolu ovládacích prvků, zásobníků, součástí a spojů, které jsou vystaveny tlaku. Každé podezření na únik fluorovaného skleníkového plynu ze systému požární ochrany musí být ověřeno certifikovanými pracovníky. Podezření na únik zakládá jedna nebo několik následujících situací:
a) pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik;
b) zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 % po odečtení vlivu teploty;
c) zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky o více než 5 %
 
Oprava netěsnosti
Provozovatel zajistí, aby opravu nebo výměnu provedli pracovníci, kteří jsou k takové činnosti certifikováni. Provozovatel zajistí, aby před opětovným naplněním byla provedena zkouška těsnosti.
 
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
a) nezajistí u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,
b) nezajistí u nově instalovaných zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně po jejich uvedení do provozu,
c) nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
d) nezajistí kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců,
e) nezajistí bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů,
f) neprovede kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,
g) nevede záznamy o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje,
i) neuchová záznamy podle písmene g) nejméně po dobu 5 let,
j) nepředá záznamy podle písmene g) na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi,
k) nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou, nebo
l) nezajistí, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.

 

F-plyny mají řadu velmi dobrých technických vlastností, pro které jsou v praxi široce používány zejména jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu, jejichž použití je omezeno Montrealským protokolem a také legislativou EU. Od 90. let 20. století jejich spotřeba roste a to s využitím především v oblasti chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, protipožární ochraně, nadouvadel izolačních pěn apod. Ve srovnání s rokem 1990 vzrostla v EU jejich spotřeba o 60% a také celosvětová spotřeba má výraznou stoupající tendenci.

Více zde: https://www.technikpo.cz/sluzby/regulovane-latky-a-f-plyny/

TOPlist