Revize tlakových nádob

11.09.2019 19:44

Revize tlakových nádob

Provádíme kontroly a tlakové zkoušky tlakových nádob

Výchozí  revize

Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu tlakové nádoby.

Provozní revize

První provozní revize se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

  • celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje, regulačních, uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů apod.
  • zda zařízení dle předchozího bodu jsou udržována, kontrolována a zda je vedena předepsaná dokumentace
  • způsob provozu
  • čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám
  • zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené

Vnitřní revize

Vnitřní revizí se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám. Posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje.

Zkouška těsnosti

 

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška se provádí zkušebním přetlakem nejpozději jedenkrát za 9 let od předchozí tlakové zkoušky. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

  • po každé opravě nebo rekonstrukci
  • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným
  • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné, po překročení nejvyššího provozního tlaku nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

 

TOPlist