Kalibrace a prodej detektorů Evikon

Detektory hořlavých plynů dle vyhlášky o požární prevenci jde o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. K instalaci, použití a údržbě detektoru hořlavých plynů v obytných budovách by měla být aplikována norma ČSN EN 50244 a zároveň je nezbytné respektovat návod výrobce. Při umisťování detektorů je nutno brát ohled zejména na druh plynu, umístění oken a dveří, a také dbát pokynů výrobce. Nejpravděpodobnějším prostorem, kde může plyn unikat, bývá místnost se samotným spotřebičem, nebo prostor, kde se nachází spoj mezi spotřebičem a pevnou instalací v budově. Detektor na zemní plyn (je lehčí než vzduch) má být instalován nad úrovní možného zdroje úniku (obvykle 0,3 m od stropu). Detektor na propan-butan by se měl nacházet co nejníže (obvykle 0,1 m nad podlahou). Detektory by neměly být instalovány v místech, kde nábytek nebo jiné předměty brání proudění vzduchu, v blízkosti ventilace či v těsné blízkosti samotného plynového spotřebiče. Detektory musejí být udržovány v čistotě, přičemž by měla být kontrolována průchodnost. Umístění detektorů hořlavých plynů otvorů. Kontrola provozuschopnosti by měla být provedena alespoň 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší.

Detektory plynu

Detektory plynů, odborně snímače detekce koncentrace plynů, jsou bezpečnostní zařízení používaná ke včasnému varování před toxickou nebo výbušnou koncentrací různých nebezpečných plynů. Taková zařízení jsou nutná pro ochranu zdraví osob například v podzemních garážích, kotelnách, teplárnách nebo kuchyních a dalších prostorách, kde by potenciálně mohlo docházet ke zvýšení koncentrace nebezpečných plynů až k toxickým nebo výbušným hodnotám. Snímač detekce koncentrace plynů lze použít jednotlivě, s využitím integrovaného varovného systému v podobě LED diody a zvukového systému v podobě sirény, nebo snímač integrovat do bezpečnostního systému budovy.

Kalibrace

Každý detektor Evikon je ještě před expedicí vyzkoušen a nakalibrován. První kalibrace detektoru vlastně znamená definování a srovnání velikosti elektrické veličiny z pravidla elektrického odporu nebo proudu vůči známé koncentrace měřeného plynu. Výchozí kalibrace je doložena kalibračním protokolem, který je obsahem každého balení detektoru. Další zákonem povinné kalibrace snímačů jsou prováděny autorizovanou osobou a to jednou za rok. Detektor je třeba před vlastní kalibrací 24-48h zahřívat. Detektor je možné zaslat poštou. Po kalibraci Vám detektor zašleme zpět Kalibrace v místě aplikace je znatelně rychlejší, protože detektor je v používání a tedy je zahřátý na provozní teploty. Kalibrace na místě zabere přibližně 10 minut. Každou kalibraci je nutné doložit kalibračním protokolem se všemi legislativními náležitostmi.