Kontrola a revize hydrantů-provádíme revize (kontrolu) vnitřních, venkovních nadzemních i podzemních hydrantů

 

Provádět revizi (kontrolu) hydrantu provádí osoba odborně způsobilá a znalá všech měřících postupů.   

 
Požární vodovody (hydranty) - pro zajištění dostatečného množství vody pro hašení rozlišujeme vnější a vnitřní (včetně systémů suchovodů – nezavodněných požárních potrubí) musí být přístupné, označené a vybavené dle požadavků požární ochrany. Vlastníci bytových domů a provozovatelé činností musí zajistit jejich kontrolu a údržbu, pokud jsou v jejich majetku a správě. Stávající hydrantový systém bytových domů je často omezeně funkční. Ve většině případů chybí vlastní vyzbrojení hydrantové skříně nebo je hydrantová skříň uzamčena a v bezprostřední blízkosti není viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení. Tím je znemožněn v případě požáru rychlý a účinný zásah.
 
Pro kontrolu celkového přetlaku v požárních hydrantech se používá měřící zařízení. Toto zařízení se jmenuje T kus. T kus se dá pomocí pevné spojky 52C nebo 25D popřípadě 75B a požární hadice připojit na každý nástěnný hydrant. Pro měření je nutné používat izolované požární hadice s vnitřní pogumovanou vložkou. Po skončení měření je nutné uvést hydranty do provozuschopného stavu. 
Požární hadice musí být ukončena uzavíratelnou proudnicí, na které musí být možno volit následující nastavení:
a) zavřeno
b) sprchový proud
c) plný proud
Zkouška hadice se provádí zkušebním tlakem 2,4 MPa. Všechny tlaky jsou tlaky manometrické a jsou vyjádřeny v megapascalech ( 1 Mpa = 10 barů).
Pokud je hydrantová skřín zaplombovaná, pak síla nezbytná k otevření a odjištění plomby nesmí být menší než 20N a větší než 40N. Hydrantová skřín musí být opatřena návodem k použití. Hydrantová skřín musí být opatřena značkou "hydrantový systém" značka může ale nemusí být v luminiscenčním provedení.
Postup kontroly požární hadice dle dle EN671/3
Hadice se musí zcela rozvinout, natlakovat tlakem, který je v rozvodu budovy a zkontrolavat požadavky podle následujících bodů:
a) zařízení je volně přístupné a nepoškozené
b) návody k obsluze jsou jasné a čitelné
c) umístění je zřetelně označeno
d) upevnění na stěnu je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné
e) průtok kapaliny je rovnoměrný a dostatečný
Tlak a průtok se měří pomocí měřidla. Všechny hadice se musí každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak podle EN671-1 nebo EN 671-2  
 
Po provedení revize hydrantů vypracujeme revizní zprávu, která odpovídá normativním požadavkům. Pokud není vypracovaný protokol dle normy je předpoklad, že hasiči neschválí kolaudaci.
 
Oslovte nás a můžete si býti jisti, že revize proběhne dle platné legislativy.
Máme oprávnění k provádění revizí a kontrola hydrantových systémů od největšího českého výrobce Pavliš a Hartmann.
 
Podívejte se na náš ceník zde
 

 

I takto může vypadat hydrant!!!

 

Kontaktujte nás,

pokud máte zájem o naše služby.

TOPlist