Kalibrace, montáž, revize čidel a detektorů plynu oxidu uhelnatého, metanu a propan butanu

MONTÁŽ, SERVIS A KALIBRACE
Servis a kalibraci mohou vykonávat jen kvalifikované osoby, pověřené výrobcem.
Opravy detektoru provádí výrobce nebo jím pověřená servisní firma.

Po kalibraci od nás obdržíte kalibrační protokol.
Kalibrace prístroje je v podstatě nastavení signalizacních mezí, pri nichž přístroj začne automaticky signalizovat. Kalibrace se provádí pomocí kalibrační směsi plynu (plyn + vzduch) stejného druhu a koncentrace, jako je plyn, který se má zjištovat. Je to proces, kdy se do paměti přístroje ukládá referenční hodnota signálu senzoru úměrná druhu plynu a jeho koncentraci. Počáteční kalibraci přístroje provádí výrobce po zahoření senzoru pri teplote 20 ±2 °C a při relativní vlhkosti 60 ±5%. Kalibraci přístroje je nutno provést po jeho instalaci za provozních podmínek s ohledem na teplotu a vlhkost a pak kalibrace provádět pravidelně jednou rocně. Před provedením kalibrace je nutno zajistit, aby přístroj byl v činnosti několik dní a před kalibrací zajistit ventilaci prostoru k dosažení čistého vzduchu. Kalibrace se provádí připravenou kalibrační směsí s ověřeným složením v tlakové láhvi.

Signalizuje-li přístroj výskyt plynu, provedte ihned nezbytná opatření pro zabránení zvýšení koncentrace plynu nad mez výbušnosti a jeho následnému výbuchu. Uzavřete přívod plynu do objektu, zajistěte dostatečnou ventilaci otevřením oken a dveří, uhaste případný otevřený ohen, zabrante vzniku jiskření, vypněte elektrický proud v objektu a provedte i jiná opatření dle situace.

Detektory hořlavých plynů dle vyhlášky o požární prevenci jde o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. K instalaci, použití a údržbě detektoru hořlavých plynů v obytných budovách by měla být aplikována norma ČSN EN 50244 a zároveň je nezbytné respektovat návod výrobce. Při umisťování detektorů je nutno brát ohled zejména na druh plynu, umístění oken a dveří, a také dbát pokynů výrobce. Nejpravděpodobnějším prostorem, kde může plyn unikat, bývá místnost se samotným spotřebičem, nebo prostor, kde se nachází spoj mezi spotřebičem a pevnou instalací v budově. Detektor na zemní plyn (je lehčí než vzduch) má být instalován nad úrovní možného zdroje úniku (obvykle 0,3 m od stropu). Detektor na propan-butan by se měl nacházet co nejníže (obvykle 0,1 m nad podlahou). Detektory by neměly být instalovány v místech, kde nábytek nebo jiné předměty brání proudění vzduchu, v blízkosti ventilace či v těsné blízkosti samotného plynového spotřebiče. Detektory musejí být udržovány v čistotě, přičemž by měla být kontrolována průchodnost. Umístění detektorů hořlavých plynů otvorů. Kontrola provozuschopnosti by měla být provedena alespoň 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší.

Naše kalibrační soustava:

TOPlist
TOPlist

Kontaktujte nás